Връзка със списание „Германистика и скандинавистика“

Адрес за кореспонденция

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
ул. „Златовръх“ 30
1164 ж.к. Лозенец
София
България

Електронен адрес за контакт с редакционния екип

JournalGermScand@fcml.uni-sofia.bg