Публикационна етика

Главните редактори и редакционната колегия на списание „Германистика и скандинавистика“ се ръководят от етичните принципи, разработени от Комитета за издателска етика (Committee on Publication Ethics (COPE)), и призовават авторите и рецензентите на списанието да се запознаят с тях и да ги следват неотклонно при подготовката и рецензирането на материалите.

Етичните принципи, разработени от Комитета за издателска етика (COPE), са достъпни безплатно на следния адрес: https://publicationethics.org/