Катедра по германистика и скандинавистика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по класически и нови филологии

бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, България

GermScand@fcml.uni-sofia.bg