Начало/За катедрата/История на катедрата

История на катедрата

Спомени за историята и развитието на Катедрата по германистика и скандинавистика

Немският език присъства в учебните планове на Софийския университет още от неговото създаване през 1888 г. Решението за създаването на Катедра по немска филология се взема от университетското ръководството през 1904 г. Поради водените на Балканите войни откриването на катедрата се забавя и се осъществява едва през 1923 г., когато се създава Историко-филологическият факултет на Университета. За ръководител на Катедрата е избран проф. д-р Константин Гълъбов, който я оглавява до своето пенсиониране през 1958 г. След него ръководството на катедрата се поема от видни учени и преподаватели като проф. д-р Стефан Станчев (1958-1962), проф. д-р Любомир Огнянов (1962-1972), доц. д-р Текла Сугарева (1972-1976), проф. д-р Павел Петков (1976-1993), проф. д.ф.н. Емилия Стайчева (1993-1999).

Проф. д-р Борис Парашкевов и доц. д-р Емилия Башева

През 1950 г. Катедрата става част от новооснования Филологически факултет, който се разделя през 1965 г. на Факултет по славянски филологии и Факултет по западни филологии. През 1979 г. последният е преименуван на Факултет по класически и нови филологии, неделима част от който е и Катедрата по немска филология.

Катедрата по немска филология е преименувана през 1999 г. в Катедра по германистика и скандинавистика. В нея са обединени Катедрата по немска филология и създадената през 1992 г. Катедра по скандинавистика, чийто ръководител през цялото й съществуване е проф. д-р Борис Парашкевов.

Катедрата по германистика и скандинавистика е ръководенa от проф. д-р Богдан Мирчев (1999-2003), проф. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева (2003-2006), проф. д-р Антония Бучуковска (2006-2007), проф. д.ф.н. Емилия Денчева (2007-2015), доц. д-р Ренета Килева (2015 – 2023), доц. д.ф.н. Мария Ендрева (2023 -)

От учебната 2013-2014 г. специалността Немска филология носи името Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици”.