Покана за публикуване в четвъртия брой на списание „Германистика и скандинавистика“ (2024 г.)

Публикувано на януари 21, 2024 |

Уважаеми колеги,

Катедра „Германистика и скандинавистика“ на Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя четвъртия брой на електронното научно списание с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране „Германистика и скандинавистика“.

В списанието се публикуват оригинални научни и научно-приложни хуманитарни изследвания във всички области на съвременната германистика и скандинавистика – литературознание, езикознание, преводознание, обществознание, история и култура на немскоезичните страни и страните от Скандинавския север, междукултурна комуникация, многоезичие, философия, театрознание, изкуствознание, музикознание. Предимство имат изследванията, чиято цел е проучване и осветляване на връзките и отношенията между България, от една страна, и немскоезичните страни и страните от Скандинавския север от друга, в изброените области. На страниците на списанието в обособени рубрики намират място и рецензии на научни издания и преводни творби, обзори, репортажни материали, подбрани откъси от преводи на художествени, публицистични и научни текстове.

Сп. „Германистика и скандинавистика“ е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Списанието се публикува и индексира в CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Очакваме Вашите материали в срок до 1 юни 2024 г., оформени и изпратени според указанията за авторите и техническите изисквания за публикуване в списанието.

Материали, несъобразени с изискванията за техническо оформление, ще бъдат отхвърляни.

При възникнали въпроси и коментари пишете на електронния адрес на списанието JournalGermScand@fcml.uni-sofia.bg.

От редакционния екип на сп. „Германистика и скандинавистика“