Указания за авторите

Език, обем и изпращане на материалите

Списание „Германистика и скандинавистика“ приема за публикуване ръкописи на български, немски, английски, датски, норвежки и шведски език.

Дължината на ръкописа следва да бъде до 25 стандартни страници (по 1800 знака на страница, общо 45 000 знака) заедно с библиографията, таблиците, фигурите, бележките под линия и приложенията.

Материалите се подават чрез платформата Open Journal Systems (OJS) във формат Microsoft Word (.doc/.docx).

Файлът се наименува на латиница по следния модел „Фамилия, Име. JournalGermScand. Месец (на английски език), година“ – напр. Petrov, Ivan. JournalGermScand. May, 2023.

Изисквания за техническото оформление на ръкописите

Препоръчваме да използвате предварително изработените темплейти на български, английски и немски език.

Размери на страниците: полето (отляво, отдясно, отгоре и отдолу) е 2,5 см. Текстът се изписва без пренасяне. Paragraph spacing в целия текст е с размер 0 преди и след параграфа.

Заглавие на езика на публикацията: шрифт Times New Roman, размер 14, Bold, центрирано, с главни букви (All caps)

Име на автора на езика на публикацията: шрифт Times New Roman, размер 13, центрирано, Italic

Месторабота (име на научната институция и държава) на езика на публикацията: шрифт Times New Roman, размер 13, центрирано, Regular

Заглавие на английски език*: шрифт Times New Roman, размер 14, центрирано, Bold, с главни букви (All caps)

Име на автора на латиница: шрифт Times New Roman, размер 13, центрирано, Italic

Месторабота (име на научната институция и държава) на английски език: шрифт Times New Roman, размер 13, центрирано, Regular

Резюме на статията на езика на публикацията: до 10 реда, шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Regular, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm), междуредие Single

Ключови думи на езика на публикацията: до 5 ключови думи, шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Regular, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm)

Резюме на статията на английски език: до 10 реда, шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Regular, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm), междуредие Single

Ключови думи на английски език: до 5 ключови думи, шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Regular, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm)

Текст на статията: шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Normal, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm), междуредие 1,5

Бележки под линия: кратки и последователно номерирани за целия текст, шрифт Times New Roman, размер 10, Justified, Normal, междуредие 1,15

Графики и таблици: номерирани или озаглавени

Цитати по-дълги от три реда: оформят се като блок, шрифт Times New Roman, размер 11, Normal, Justified, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm), междуредие Single

*Ако основният език на статията е английски, на второ място се поместват заглавието, името на автора, местоработата, резюмето и ключовите думи на български език.

Позоваване в текста и библиографско описание на използваните източници

Позоваването в текста и библиографското описание на използваната литература следват стандарта за цитиране Chicago (автор – дата), с който можете да се запознаете тук.

Препоръчваме използването на функцията за автоматично форматиране на библиографии на Microsoft Word.

В цитирани публикации на немски език „edited by“ и „ed. by“ се заменят с „hrsg. von“, „ed.“ се занемя с „Hrsg.“. При изброяване на няколко автори и редактори вместо „and“ се използват съответно наклонена черта („/“), отделена с интервали, и „und“.

Внимание! Заглавията на кирилица се транскрибират на латиница. Заглавието на кирилица се посочва в квадратни скоби след транскрибираното на латиница заглавие съгласно стандарта БДС ISO 9:2001 – напр.:

Galabov, Konstantin.1955. Istoricheska gramatika na nemski ezik. Sofia: Nauka i izkustvo. [Гълъбов, Константин. 1955. Историческа граматика на немски език. София: Наука и изкуство.]

Препоръчваме използването на инструменти за онлайн транслитерация като например https://www.ushuaia.pl/transliterate/ (изберете English transcription BGN/PCGN).

Оформяне на библиографията

Подзаглавие „Библиография/References“: Шрифт Times New Roman, размер 12, центрирано, Bold

Текст на библиографията: Шрифт Times New Roman, размер 12, Justified, Normal, отстояние на параграфа 0,5″ (1,27 cm), междуредие 1,5

Източници на примерите

Източниците, от които са ексцерпирани примерите, се посочват отделно от списъка с цитираната литература в списък със заглавие „Източници на примерите/Sources of examples“. Източниците се описват библиографски по начина, по който се описва и цитираната литература.

Подзаглавие „Източници на примерите/Sources of examples“: Шрифт Times New Roman, размер 12, центрирано, Bold, All caps

Визитка на автора

В края на материала се помества визитка на автора на английски език. Визитката съдържа име, академична позиция, месторабота, ID номер от персонална регистрация в научни бази (напр. ORCID ID, Researcher ID (Web of Science)), служебен пощенски и електронен адрес.

Шрифт Times New Roman, размер 13, Normal, Right.

Употреба на препинателни знаци

Употребата на препинателни знаци следва правилата, описани в Официалния правописен речник на българския език (издателство „Просвета“, София, 2012 г.).

Обръщаме внимание, че съгласно правилата в текстове на български език двойните кавички се изписват по следния начин [„“], напр. „пример“.

Единични кавички обикновено се използват при посочване чрез парафраза на значението на лексикални единици или фразеологизми и при посочване на българския превод на примери от чужд език. Единичните кавички се изписват по следния начин [’’]: ’пример’.

Тирето се изписва по следния начин: [ – ]. Тирето се отделя от двете страни с шпация. Употребата на тире не трябва да се бърка с употребата на дефис (малко тире). Дефисът се изписва по следния начин [-] и не се отделя със шпации: напр. заместник-министър.