За катедрата

Катедрата по германистика и скандинавистика е най-старата университетска катедра в България, в която се изследват и преподават езиците, литературите и културите на немскоезичните страни и страните от Скандинавския север. Основните научни области, в които работят членовете на Катедрата, са теоретично и приложно езикознание, сравнително и специализирано литературознание, преводознание, история и теория на културата, странознание. Катедрата поддържа активно сътрудничество с редица научни и образователни институции в България и чужбина.

Двете специалности в Катедрата са „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и „Скандинавистика“. В бакалавърските, магистърските и докторските програми на Катедрата към момента се обучават около 200 студенти.

На основен трудов договор в Катедрата работят 26 преподаватели, от които 15 специалисти германисти и 11 специалисти скандинависти, сред които и чуждестранни лектори от Австрия, Германия, Дания, Норвегия и Швеция.

проф. д.ф.н. Мария Ендрева

Ръководител на катедра „Германистика и скандинавистика“

  • СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, каб. 171

  • Приемно време: вторник 11 – 13 ч. (уговорка по имейл)

маг. Красимира Методиева

Инспектор по учебната дейност

  • СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат
    Германска библиотека (каб. 216)

  • Приемно време: понеделник – петък, 10.00 – 17.00 ч.
    Обедна почивка: 12.00 – 13.00 ч.