Senior Assist. Prof. Antonia Gospodinova

Head of the Scandinavian Studies Section

  • Sofia University St. Kliment Ohridski
    Central building, 4th floor, Room 163

  • 02/9308 470, 02/9308 341

Profile in “The Authors” System

Selected publications

  • Господинова, Антония. За ускореното развитие на норвежката литература през ХІХ в. – В: Данова, М. (съст.). Четиринадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 122 – 128.

  • Gospodinova, Antonia. The Wild Duck in The Cherry Orchard, or where Ibsen Meets Chekhov. – В: Тетимова, Е., Найденов, В. (ред.). България и Скандинавският север – посоки на опознаването. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, 107 – 118.

  • Господинова, Антония. Природата като част от националната идентичност на норвежците. – В: Тетимова, Е., Тенев, И. (ред.). Норвегия във времето 1905 – 2005. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, 102 – 109.

  • Господинова, Антония. Комическое и трагическое в пьесах А. П. Чехова и Г. Ибсена. – В: Одесская, М. М. (ред.). На рубеже веков. Российско-скандинавский литературный диалог. Москва: Издательский центр РГГУ, 2001, 133 – 146.